KBS522 Kassel--Eschwege West--Eschwege

01-15236 216 216 Kassel : 216, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska lok  02-15237 Kassel-Kirchditmold : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  03-15239 Kassel-Wilhelmshöhe : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  04-15240 : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
05-15242 km 7,4 : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  06-15243 Kassel-Bettenhausen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  07-15244 Kassel-Bettenhausen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  08-15245 Kassel-Bettenhausen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
09-15246 Kassel-Bettenhausen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  10-sv1526-23 290 319 Kassel-Bettenhausen : 290, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska lok  11-15247 Papierfabrik : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  12-15248 Niederkaufungen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
13-15249 Oberkaufungen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  14-15250 Oberkaufungen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  15-15251 Oberkaufungen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  16-15252 km 23,8 : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
17-15253 km 24,5 : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  18-15254 Helsa : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  19-15255 Eschenstruth : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  20-15256 Fürstenhagen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
21-15257 Hess. Lichtenau Stadt : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  22-15258 Hess. Lichtenau : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  23-15259 km 37,0 : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  24-15260 km 37,5 : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
25-15262 Walburg : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  26-15263 Walburg : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  27-sv1526-32 290 218 Walburg : 290, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska lok  28-15264 Walburg : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
29-sv1526-36 Walburg : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  30-sv1527-01 Walburg : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  31-15265 Hasselbach : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  32-15266 Hasselbach : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
33-sv1527-12 Harmuthsachsen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  34-sv1527-13 Waldkappel : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  35-15267 Waldkappel : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  36-sv1527-15 Waldkappel : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
37-sv1527-17 Bischhausen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  38-sv1527-18 Bischhausen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  39-15268 Bischhausen : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  40-15269 Reichesachsen West : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
41-15309 : KBS250 Hannover--Göttingen--Bebra, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  42-15308 : KBS250 Hannover--Göttingen--Bebra, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  43-15307 : KBS250 Hannover--Göttingen--Bebra, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  44-15270 Eschwege West : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
45-15271 Eschwege West : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  46-sv1527-23 150 069 Eschwege West : 150, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska lok  47-sv1527-26 Eschwege West : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  48-sv1527-28 150 069 Eschwege West : 150, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska lok 
49-15306 : KBS250 Hannover--Göttingen--Bebra, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  50-sv1527-31 Eschwege West : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  51-sv1527-34 Eschwege West : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar  52-15272 Eschwege West : KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar 
53-sv1527-37 798 655 Eschwege West : 798, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  54-15305 798 655 Eschwege West : 798, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  55-15302 798 655 Eschwege West : 798, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  56-sv1527-38 798 655 Eschwege West : 798, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, KBS522 Kassel--Eschwege West, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar 
57-15301 Eschwege West : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  58-15300 Eschwege West : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  59-15299 : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  60-15298 Ober-Niederhone : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar 
61-15273 Ober-Niederhone : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  62-15297 : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  63-15296 : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  64-15295 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar 
65-15294 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  66-15275 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  67-15293 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  68-sv1528-23 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar 
69-15282 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  70-15277 216 216 Eschwege : 216, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska lok  71-15278 216 216 Eschwege : 216, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska lok  72-15279 216 216 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska lok 
73-15281 798 655 Eschwege : 798, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  74-15284 Byl421 21-11396 Eschwege : Byl421, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska personvagnar  75-15290 798 655 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  76-sv1528-22 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar 
77-15292 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  78-15285 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  79-sv1528-15 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  80-sv1528-16 Eschwege : Bussar, KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar 
81-15286 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  82-15287 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  83-15288 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar  84-15289 Eschwege : KBS522 Eschwege West -- Eschwege, Tyska järnvägar